Menu

Betingelser for anvendelse af Fri Tilmeld™

Version 1.1 af 7. april 2013


INDHOLDSFORTEGNELSE

1 Betingelser og accept

I dette dokument er angivet de betingelser, der gælder for anvendelse af "Fri Tilmeld™" (i det følgende benævnt "Betingelserne").

Fri Tilmeld™ (produktet benævnes herefter Fri Tilmeld™ ) er et program udarbejdet af Conference Manager A/S. Nærmere oplysninger om Conference Manager A/S (som herefter benævnes Fri Tilmeld) og kontaktinformation findes på www.conferencemanager.dk.

Formålet med Fri Tilmeld™ er at lette planlægning, afholdelse og opfølgning på møder, kurser, fester, skolearrangementer, konferencer, messer og andre arrangementer.

For at få adgang til at benytte Fri Tilmeld™ er det et krav, at Konferencearrangøren forudgående har accepteret Betingelserne. Betingelserne beskriver de muligheder og begrænsninger, som Fri Tilmeld™ tilbyder, og som gælder for Konferencearrangørens brug af Fri Tilmeld™.

Ved at acceptere Betingelserne accepterer Konferencearrangøren på egne og på vegne af Konferenceafholderen Betingelsernes fulde udstrækning og bekræfter samtidig, at konferencearrangøren og Konferenceafholderen vil overholde Betingelserne og kun benytte Fri Tilmeld™ som beskrevet heri. Betingelserne er en aftale mellem Konferenceafholderen, Konferencearrangøren og Conference Manager A/S om brugen af Fri Tilmeld™.

Konferencearrangøren accepterer Betingelserne på egne og på vegne af Konferenceafholderen ved at godkende betingelserne, som vises online og til download forud for at der gives adgang til Fri Tilmeld™.

Således påhviler det ansvar, som er angivet heri i forhold til Konferencearrangøren, tillige Konferenceafholderen.

Betingelserne træder i kraft fra det tidspunkt Konferencearrangøren godkender Betingelserne online og når første ydelse for brug af Fri Tilmeld™ betales.


2 Definitioner

I Betingelserne finder følgende definitioner anvendelse:

Fri Tilmeld™: Har den i punkt 3 angivne betydning og omfatter foruden selve programmet (software, applikationer mv.) også det dertil knyttede koncept

Foredragsholder: En person, der deltager i en konference/et arrangement på et konferencecenter i sin egenskab af foredrags-/oplægsholder

Konferencearrangør: Den person hos en Konferenceafholder, der står for planlægningen af en konference/et arrangement på et Konferencecenter

Konferenceafholder: Den virksomhed eller person, som afholder en konference/et arrangement på et Konferencecenter

Konferencecenter:
Et konferencecenter, et mødelokale eller lignende fysisk lokalitet, hvor konferencearrangøren afholder sit arrangement.

Konferencedeltager: En person, der skal deltage i en konference/et arrangement, der afholdes af Konferencearrangøren på et Konferencecenter.

Placering: En endelig bestilling af en konference/et arrangement (med faciliteter, lokaler mv.) til afholdelse hos et bestemt Konferencecenter3 FRI TILMELD™ - beskrivelse og rettigheder

Fri Tilmeld er et online værktøj, som stilles til rådighed via webadresserne: www.fritilmeld.dk og fritilmeld.dk.

Fri Tilmeld™ giver Konferencearrangøren mulighed for at understøtte processen i forbindelse med planlægning og evaluering af en konference/et arrangement. Dette omfatter bl.a. invitation af Konferencedeltagere, inddeling af agenda i sideløbende spor, publicering af website for konferencen indeholdende agenda og online tilmelding, registrering af Konferencedeltagere og deres deltagelse i forskellige spor, registrering af betaling, design og udskrift af navnekort, håndtering af deltagerlister, udsendelse og indsamling af evalueringsskemaer, rapportering, forum for kommunikation mellem Konferencedeltagere, distribution af konferencemateriale mv.

For at få adgang til Fri Tilmeld™ skal Konferencearrangøren registrere sig med en gyldig og personlig e-mail adresse og skal i den forbindelse bekræfte, at betingelserne accepteres.4 Konferencearrangørens rolle og ansvar

Konferencearrangøren er i forhold til Fri Tilmeld™ administrator for de konferencer/arrangementer, som Konferencearrangøren opretter i Fri Tilmeld™.

Såfremt en Konferencearrangør, uanset årsag, ikke længere har ansvaret for afvikling af en konference/et arrangementet hos Konferenceafholderen, kan Fri Tilmeld på anmodning fra Konferenceafholderen skifte Konferencearrangør for konferencen/arrangementet i Fri Tilmeld™. Registrering af ny Konferencearrangør kræver som angivet under punkt 3 en personlig e-mail adresse i forhold til pågældende. Som udgangspunkt er det dog altid Konferencearrangøren der selv direkte i Fri Tilmeld™ kan tildele denne rettighed til en anden person.

Såfremt der er behov for at give en eller flere Konferencedeltagere eller en eller flere Foredragsholdere adgang til Fri Tilmeld™ i forbindelse med en bestemt konference/arrangement, fx med henblik på at uploade/downloade materiale eller oplysninger i øvrigt, har Konferencearrangøren det fulde ansvar forbundet dermed.

Det er således alene Konferencearrangøren, der kan give pågældende adgang til Fri Tilmeld™ i forhold til pågældende konference/arrangement. Adgang gives via et personligt login.

Konferencearrangøren har det fulde ansvar for de ændringer, Konferencedeltagere/Foredragsholdere måtte foretage i Fri Tilmeld™ i forhold til en konference/et arrangement.

Konferencearrangøren er sammen med Konferenceafholderen ansvarlig for de oplysninger, der bliver uploadet eller downloadet via Fri Tilmeld™, enten af Konferencearrangøren selv af Konferencedeltagere, Foredragsholdere eller øvrige, som Konferencearrangøren måtte have givet adgang til Fri Tilmeld™ i forhold til en konference/et arrangement.

Såfremt et forum oprettes i Fri Tilmeld™ til dialog blandt Konferencedeltagerne efter konferencen/arrangementets afholdelse, er Konferencearrangøren også ansvarlig for at administrere dette, herunder at fjerne upassende indlæg mv. via værktøjerne i Fri Tilmeld™.

Der henvises i øvrigt til afsnittet om den information/data, Konferencearrangører, Konferencedeltagere, Foredragsholdere og øvrige gør tilgængelig for andre via Fri Tilmeld™ i punktet Indsamling og videregivelse af information - Persondata nedenfor.


5 Priser og betalingsbetingelser

For Konferenceafholderens tilslutning til Fri Tilmeld™ betaler Konferenceafholderen til Fri Tilmeld en fast månedlig ydelse. Ydelserne betales månedligt forud, således at ydelsen for første måned betales ved nærværende aftales indgåelse. Derefter opkræves betalingen automatisk på det betalingskort, som blev benyttet ved nærværende aftales indgåelse.

Fri Tilmeld kan til enhver tid foretage ændringer i priserne, hvilket dog skal meddeles kunden skriftligt med tre måneders varsel.

Priserne reguleres hvert år den 1. januar i henhold til udviklingen i nettoprisindekset fra det seneste offentliggjorte indeks for november, dog minimum 1%. Denne regulering skal ikke varsles.

Fakturering sker via email til en emailadresse opgivet af Konferenceafholderen, som fremsendes samtidig med at den månedlige betaling opkræves. Ved ændring af emailadressen er det alene Konferenceafholderens ansvar at sikre, at Fri Tilmeld er orienteret om den nye emailadresse.

Såfremt betaling for anvendelsen af Fri Tilmeld™ udebliver, f.eks. ved at det benyttede betalingskort er lukket eller udløbet, lukkes adgangen til systemet uden yderligere varsel. Fri Tilmeld er endvidere berettiget til uden yderligere varsel, at slette alle data i relation til den ubetalte ydelse.

Ved genåbning af en afbrudt adgang til Fri Tilmeld™ kræves, uanset årsagen hertil, et genåbningsgebyr i henhold til Fri Tilmelds til enhver tid gældende listepris.


6 Hjælp/Support

Fri Tilmeld™ er et online selvbetjeningssystem, hvor assisterende hjælp gives af systemet selv. Skulle behov for personlig assistance opstå, skal henvendelse rettes til Fri Tilmelds support. Fri Tilmeld er berettiget til at kræve betaling for medgået tid i forbindelse med hjælp/support til systemet i henhold til den til enhver tid gældende timetakst.


7 Eventuelle ekstra moduler og særlige tilpasninger

Fri Tilmeld tilbyder særlige ekstra moduler til Fri Tilmeld™, som hver især tilbyder ekstra funktionaliteter. Disse ekstra moduler er tilgængelige som tilvalg via Fri Tilmeld™ mod ekstra betaling.

Såfremt Kursusafholderen ønsker at gøre anvendelse af et eller flere af disse ekstra moduler bestilles disse direkte via Fri Tilmeld™, hvoraf også den ekstra månedlige ydelse og evt. etableringsafgift tydeligt fremgår.


8 Ændringer, forstyrrelser i driften og lukning for adgang

Konferenceafholderen og Konferencearrangøren skal være opmærksom på, at funktionerne i Fri Tilmeld™ kan blive ændret uden varsel. Fri Tilmeld forbeholder sig retten til at ændre eller fjerne funktioner i Fri Tilmeld™ uden forudgående varsling. Fri Tilmeld kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for de gener eller tab, som måtte være en følge af sådanne ændringer.

Det tilstræbes, at Fri Tilmeld™ er tilgængelig døgnet rundt.

Der kan dog forekomme perioder, hvor adgangen til Fri Tilmeld™ er lukket pga. opdateringer, driftsnedbrud eller lignende.

Ved driftsnedbrud eller øvrige utilsigtede forstyrrelser i driften, hvad enten sådanne skyldes forhold, som Fri Tilmeld har eller ikke har indflydelse på, vil Fri Tilmeld søge at genetablere driften hurtigst muligt. Fri Tilmeld kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for de gener eller tab, som måtte være en følge af sådant driftsnedbrud eller øvrige utilsigtede forstyrrelser i driften og adgangen til Fri Tilmeld™.

Ved opdatering, udbedring eller planlagt reparation af Fri Tilmeld™ eller øvrige programmer, systemer, software eller hardware, som måtte have indflydelse på driften af Fri Tilmeld™, vil Fri Tilmeld tilstræbe at varsle deraf følgende forstyrrelser i driften, herunder manglende adgang til Fri Tilmeld™, men sådan forudgående varsling er ikke garanteret, og Fri Tilmeld kan ikke holdes ansvarlig for de gener eller tab, som driftsforstyrrelserne og eventuel manglende adgang til Fri Tilmeld™ måtte medføre.


9 Indsamling og videregivelse af information - Personoplysninger

De informationer/data, som indtastes eller på anden måde gøres tilgængelige i Fri Tilmeld™, vil være tilgængelige for Konferencearrangøren samt Fri Tilmeld.

Endvidere kan visse af de indtastede eller på anden måde tilgængeliggjorte informationer/data af Konferencearrangøren gøres tilgængelige for Konferencedeltagere, Foredragsholdere eller øvrige, som Konferencearrangøren måtte have givet adgang til Fri Tilmeld™ i forhold til en konference/et arrangement.

Konferenceafholderen og Konferencearrangøren er til enhver tid og i alle tilfælde forpligtede til at sikre, at den gældende lovgivning, som omhandler indsamling, behandling, lagring og videregivelse af persondata, herunder lov om behandling af personoplysninger, "persondataloven", overholdes i forbindelse med brugen af Fri Tilmeld™.

Således er Konferenceafholderen og Konferencearrangøren forpligtede til at sikre, at der forud for hver videregivelse af oplysninger om en Konferencedeltager, Foredragsholder eller anden person, herunder ved indtastning eller anden offentliggørelse af sådanne oplysninger i Fri Tilmeld™ er indhentet det fornødne skriftlige samtykke til indsamlingen, videregivelsen og behandlingen af oplysningerne, såfremt sådanne oplysninger er omhandlet af pågældende lovgivning.

Denne pligt gælder også i forhold til oplysninger, som en Konferencedeltager, Foredragsholder eller anden person får adgang til selv at indtaste eller på anden måde gøre tilgængelig i Fri Tilmeld™ via et login stillet til rådighed af Konferencearrangøren.

Fri Tilmeld handler i forhold til de af lovgivningen omfattede personoplysninger alene efter instruks fra Konferenceafholderen. Fri Tilmeld træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Fri Tilmeld giver på Konferenceafholderens anmodning tilstrækkelige oplysninger til at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Fri Tilmeld skal iagttage ubetinget tavshed omkring de informationer, som Fri Tilmeld og dennes medarbejdere måtte komme i kontakt med.


10 Monitorering

Fri Tilmeld forbeholder sig retten til at indsamle og registrere data om Konferenceafholderens og Konferencearrangørens brug af Fri Tilmeld™.

Informationerne om brugen vil blive benyttet i forbindelse med Fri Tilmeld arbejde forbundet med udvikling og vedligeholdelse af driften af Fri Tilmeld™. Endvidere vil Fri Tilmeld kunne benytte informationerne i andre kommercielle eller ikke kommercielle sammenhænge, herunder overdrage informationerne til tredjemand uden krav om yderligere samtykke. Informationer om navngivne/i øvrigt identificerbare personer vil dog ikke blive videregivet uden forudgående indhentelse af samtykke til sådan videregivelse fra den eller de berørte personer. Informationer der kan videregives efter denne aftale er således alene af generel og statistisk karakter og kan aldrig henføres til den enkelte Konferenceafholder og/eller enkeltpersoner.

Ved accept af disse Betingelser samtykker Konferenceafholderen og Konferencearrangøren udtrykkeligt til, at Fri Tilmeld må indsamle, registrere/lagre og benytte data som heri angivet.

Den monitorering og behandling af oplysninger, som er angivet heri, vil til enhver tid ske i overensstemmelse med den gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.11 Lagring af data

Fri Tilmeld™ er udviklet af Fri Tilmeld, og de oplysninger, som lagres i Fri Tilmeld™, lagres på servere hos Fri Tilmeld.

Informationer/data der indtastes eller på anden måde gøres tilgængelige i Fri Tilmeld™, af enten Konferencearrangøren, Konferencedeltagere, Foredragsholdere eller øvrige, som Konferencearrangøren måtte have givet adgang til at indtaste information/data, er, set i forhold til Fri Tilmeld, at betragte som Konferenceafholderens eksklusive ejendom. Såfremt Konferencedeltagere, Foredragsholdere eller øvrige måtte have rettigheder, herunder intellektuelle rettigheder i forhold til sådan information/data, er disse rettigheder Fri Tilmeld uvedkommende, og Fri Tilmeld er berettiget til alene at henholde sig til Konferenceafholderen og Konferencearrangøren i denne sammenhæng.

Konferenceafholderen og Konferencearrangøren er forpligtede til at afklare og håndtere eventuelle rettigheder, som Konferencedeltagere, Foredragsholdere eller øvrige måtte have i forhold til informationer/data indtastet eller på anden måde gjort tilgængelige i Fri Tilmeld™ med disse direkte, og Konferenceafholderen og Konferencearrangøren er forpligtet til at skadesløsholde og erstatte Fri Tilmeld for ethvert tab, selskabet måtte lide i forhold til sådanne rettigheder, herunder som følge af Fri Tilmeld' sletning af sådanne informationer/data i overensstemmelse med disse Betingelser, jf. det følgende.

Fri Tilmeld lagrer de informationer/data, som er indtastet eller på anden måde gjort tilgængelige i Fri Tilmeld™ i forhold til konferencen/arrangementet, i perioden frem til konferencens/arrangementets afholdelse og i en periode på maksimalt 24 måneder efter konferencens/arrangementets afholdelse. Konferenceafholderen og Konferencearrangøren må også forvente, at informationer/data vil blive slettet uden yderligere varsel i forbindelse med manglende betaling.

OBS: Ved udløbet af den nævnte 24 måneders periode efter konferencens/arrangementets afholdelse vil adgangen til Fri Tilmeld™ i forhold til denne konference/arrangement automatisk og øjeblikkeligt blive slettet uden yderligere varsel, og de informationer/data, der måtte være indtastet eller på anden måde gjort tilgængelig i Fri Tilmeld™ af konferencearrangøren selv eller af andre i forhold til konference/arrangementet, vil gå tabt, idet de automatisk bliver slettet uden mulighed for genetablering. Konferenceafholderen og Konferencearrangøren må også forvente, at informationer/data vil blive slettet uden yderligere varsel i forbindelse med manglende betaling.

Dog vil det blive tilstræbt - men ikke garanteret - at planlægningslister kan gemmes i en yderligere periode.

Såfremt arrangementet annulleres slettes alle lagrede informationer/data vedrørende arrangementet uden yderligere varsel. Informationer/data kan alene udlæses fra Fri Tilmeld™, i det omfang der stilles rapporter og lignende til rådighed i Fri Tilmeld™ applikationen.


12 Rettigheder til Fri Tilmeld™

Fri Tilmeld™ er udviklet og ejes af Fri Tilmeld. Som bruger af Fri Tilmeld™ får Konferencearrangøren og Konferenceafholderen udelukkende en ikke-eksklusiv ret (licens) til at anvende Fri Tilmeld™ og alene i overensstemmelse med disse Betingelser.

Fri Tilmeld har og bibeholder uanset Konferenceafholderens/Konferencearrangørens og øvriges brug af Fri Tilmeld™ samtlige rettigheder, herunder immaterielle rettigheder (ophavsrettigheder mv.) og knowhow til Fri Tilmeld™.

Enhver ændring, udvikling eller forbedring af Fri Tilmeld™ og dermed forbundne funktioner, som foreslås eller laves af Konferenceafholderen/Konferencearrangøren, øvrige brugere af Fri Tilmeld™ eller andre, tilfalder automatisk og uden vederlag eller modydelse Fri Tilmeld som selskabets ubetingede ejendom. Fri Tilmeld kan råde over sådanne ændringer, udvikling eller forbedringer uden krav om samtykke.

Konferencearrangøren og Konferenceafholderen må på ingen måde, hverken direkte eller indirekte, helt eller delvist, kopiere eller overdrage anvendelsen af eller adgangen til Fri Tilmeld™ til nogen anden fysisk eller juridisk person uden forudgående skriftligt samtykke fra Fri Tilmeld.

Konferenceafholderen og Konferencearrangøren må udelukkende anvende Fri Tilmeld™ i forbindelse med planlægning af konferencer/arrangementer.


13 Overtrædelse af Betingelserne - erstatningsansvar

Såfremt en Konferenceafholder eller Konferencearrangør ikke overholder disse Betingelser eller på anden måder misbruger eller forsøger at misbruge Fri Tilmeld™, vil Fri Tilmeld være berettiget til at lukke for pågældende Konferenceafholder/Konferencearrangørs adgang til Fri Tilmeld™, og dette i forhold til samtlige konferencer/arrangementer under planlægning eller afholdelse af pågældende Konferenceafholder/Konferencearrangør, uanset om overtrædelse af Betingelserne eller misbrug i øvrigt alene har fundet sted i forhold til en enkelt konference/et enkelt arrangement.

Såfremt overtrædelse af Betingelserne er af væsentlig eller vedvarende karakter, kan Fri Tilmeld benytte den ovenfor beskrevne mulighed til at lukke for en Konferenceafholder/Konferencearrangørs adgang til Fri Tilmeld™ uden forudgående varsel, ophæve aftalen samt kræve sit tab og eventuelle udeståender betalt.

I øvrige tilfælde af overtrædelse af Betingelserne kan Fri Tilmeld også lukke for Konferenceafholderens/Konferencearrangørens adgang til Fri Tilmeld™ som angivet ovenfor, dog med et forudgående skriftligt varsel på 5 hverdage. Såfremt Konferenceafholderen/Konferencearrangøren standser overtrædelsen og dokumenterer dette for Fri Tilmeld inden for varslingsperioden, og overtrædelsen er af en type, hvor Fri Tilmeld ikke lider eller ikke kan lide fortsat eller ny skade efter ophør, kan Fri Tilmeld tillade, at Konferenceafholderens/Konferencearrangørens adgang til Fri Tilmeld™ opretholdes, men Fri Tilmeld er ikke forpligtet dertil.

Væsentlig overtrædelse af Betingelserne omfatter, men er ikke begrænset til, Konferenceafholderens/Konferencearrangørens
videregivelse af adgang til Fri Tilmeld™ til tredjemand uden Fri Tilmelds forudgående skriftlige godkendelse,
kopiering af hele eller dele af Fri Tilmeld™,
omprogrammering eller modificering af Fri Tilmeld™,
benyttelse af Fri Tilmeld™ til at sprede spam, eller på anden måde søge at forstyrre eller forhindre elektronisk kommunikation over internettet, herunder forstyrrelse eller forhindringer i forhold til Fri Tilmeld™ og programmets drift, se blandt andet punkt 14 nedenfor,
benyttelse af Fri Tilmeld™ til andet formål end det i punkt 11 angivne,
tiltvingelse af adgang til information/data i Fri Tilmeld™, som er indtastet eller på anden måde gjort tilgængelig af andre brugere af Fri Tilmeld™, og som ikke omfatter Konferencedeltagere eller Foredragsholdere, med hvem Konferenceafholderen/Konferencearrangøren har en aftale om tilladelse til sådan adgang, og
egen indtastning eller på anden måde offentliggørelse af information/data via Fri Tilmeld™, som er åbenbart krænkende eller strafbare at offentliggøre, eller undladelse af øjeblikkeligt at fjerne sådan information/data indtastet eller offentliggjort af andre, så snart viden derom kommer til Konferenceafholderens/Konferencearrangørens kundskab.


Ovenstående er ikke en udtømmende opregning af situationer, hvor Betingelserne vil blive anset for væsentligt overtrådt, og i øvrigt henvises til de enkelte bestemmelser i Betingelserne, som også omhandler ansvar og overtrædelse.

Forsøg på ovennævnte handlinger og forsøg på øvrige væsentlige overtrædelser af Betingelserne vil i sig selv blive anset som væsentlig overtrædelse af Betingelserne.


14 E-mail politik

Konferenceafholderen/Konferencearrangøren er ansvarlig for, at al e-mailkorrespondance genereret fra/via Fri Tilmeld™, herunder fx invitationer af Konferencedeltagere og lign. Konferenceafholderen/Konferencearrangøren må ikke anvende Fri Tilmeld™ til udsendelse af e-mail, der er i strid med Markedsføringslovens § 6 eller tilsvarende regler.


15 Opsigelse

Nærværende aftale er gældende indtil den opsiges. Aftalen skal opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Når aftalen ophører slettes alle data fra Fri Tilmeld™.


16 Overdragelighed

Fri Tilmeld er berettiget til uden samtykke fra Konferenceafholderen og Konferencearrangøren at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand. Fri Tilmeld er endvidere berettiget til at lade selskabets forpligtelser i henhold til nærværende aftale udføre helt eller delvist af tredjemand.

Konferenceafholderen og Konferencearrangøren kan alene overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende aftale til tredjemand, såfremt Konferenceafholderen eller Konferencearrangøren forinden har indhentet skriftligt samtykke fra Fri Tilmeld. Såfremt Konferenceafholderen er et interessentskab eller et selskab, anses overgang af interessentskabsandele eller overgang af over 50% af den samlede anparts- eller aktiekapital for en overdragelse, der kræver Fri Tilmelds samtykke.17 Ansvarsbegrænsning


Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Fri Tilmelds eventuelle ansvar i forhold til Fri Tilmeld™ og programmets brug er begrænset i overensstemmelse med dette punkt 17 og de øvrige af Betingelsernes bestemmelser, som indeholder ansvarsfraskrivelser.

Fri Tilmeld garanterer ikke for funktionaliteten af Fri Tilmeld™, eller for om programmet lever op til Konferenceafholderens og Konferencearrangørens forventninger og behov.

for tab eller forvanskning af informationer/data indtastet eller på anden måde gjort tilgængelige i Fri Tilmeld™ af Konferencearrangøren, Konferencedeltagere, Foredragsholdere eller andre,
af Konferenceafholderen/Konferencearrangøren eller tredjemand for fejl i forbindelse med videresendelse eller distribution af informationer/data indtastet eller på anden måde offentliggjort i Fri Tilmeld™ af konferencearrangøren eller af andre, herunder for uønsket videresendelse eller offentliggørelse af sådan information/data til tredjemand,
for manglende adgang til Fri Tilmeld™ eller øvrige driftsforstyrrelser, hvad enten sådan måtte skyldes ændringer i Fri Tilmeld™, nedbrud, opdatering eller øvrige forhold, Conference Manager A/S enten måtte have eller ikke måtte have indflydelse på,
for forstyrrelser eller ødelæggelse af software eller hardware, som måtte blive forårsaget ved brugen af Fri Tilmeld™, herunder hverken for økonomiske tab, tab af data eller nogen anden form for tab eller udgift som følge deraf, og
i forhold til den information/data, som af Konferencearrangøren, Konferencedeltagere, Foredragsholdere eller andre indtastes eller på anden måde offentliggøres via Fri Tilmeld™, herunder i forhold til informationer/data, som måtte være krænkende eller i strid med lovgivningen om at offentliggøre.

I øvrigt henvises til de øvrige ansvarsbegrænsninger, som er angivet i de enkelte bestemmelser i disse Betingelser. Konferenceafholderen/Konferencearrangøren er forpligtet til at friholde og skadesløsholde Fri Tilmeld for ethvert krav, som Fri Tilmeld måtte blive mødt med fra Konferencedeltagere, Foredragsholdere eller tredjemænds side, og Konferenceafholderen/Konferencearrangøren skal erstatte Fri Tilmeld ethvert tab og godtgøre enhver udgift, som nævnte måtte lide henholdsvis afholde i forbindelse med sådanne krav fra Konferencedeltagere, Foredragsholdere eller tredjemænd.

Såfremt der anlægges en sag imod Fri Tilmeld i relation til ovenstående forhold, er den enkelte Konferenceafholder/Konferencearrangør, som er ansvarlig for den eller de Konferencer, som sagen anlægges i forhold til, forpligtet til at indtræde i sagen på vegne Fri Tilmeld og skal i den forbindelse varetage Fri Tilmelds interesser som sagsøgt(e) i sagen.

Med respekt af ovenstående ansvarsbegrænsning kan Fri Tilmeld alene ifalde ansvar i forhold til direkte og dokumenterede tab.18 Lovvalg og Værneting

Betingelserne er underlagt dansk ret, med undtagelse af dansk rets lovvalgsregler, og skal fortolkes i overensstemmelse dermed, ligesom enhver tvist der måtte udspringe eller relatere sig til Betingelserne og/eller brugen af Fri Tilmeld™ skal løses efter dansk ret, med undtagelse af dansk rets lovvalgsregler.

Såfremt parterne ikke kan nå til enighed om en tvists løsning, skal enhver tvist afgøres ved de danske domstole.